Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky

 

Objednanie tovaru na www.anmar.sk  je možné iba po zaregistrovaní sa prostredníctvom registračného formulára na stránke. Registrácia je možná iba na základe Živnostenského  listu alebo Výpisu z Obchodného registra.

Obchodné podmienky na www.anmar.sk platia pre nákup v našom e-shope. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (ANMAR AM Vráble) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej v zmysle zákona.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je ANMAR AM Vráble.

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu tovaru priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou e-shopu, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcíi modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom ,o odoslaní tovaru budete taktiež informovaný e-mailom prípadne telefonicky. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

 

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a číslo objednávky či služby. Po tomto termíne bude zásielka vyexpedovaná zákazníkovi a v prípade neprevzatia tovaru má právo dodávateľ žiadať preplatenie všetkých nákladov spojených s expedíciou tovaru.

 

5) DODACIA LEHOTA

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle  3-10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať. Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie, prípadne záručný list. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho emailom alebo telefonicky. V prípade neprevzatia tovaru má právo dodávateľ žiadať preplatenie všetkých nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Spôsob dopravy tovaru a poplatky za prepravu:

-          Našim vozidlom

-          Kuriérska spoločnosť

-          Osobný odber

 

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa spôsobu dodania, množstva alebo váhy objednaného tovaru.

-          Pri nákupe tovaru nad 330 € s DPH  je doprava tovaru našim vozidlom zdarma.

-          Pri dovoze tovaru našim vozidlom do vzdialenosti 120km od sídla firmy (Vráble) a výške objednaného tovaru nad 330€ s DPH  je doprava                  zdarma, dodanie tovaru nad 120km je doprava dohodnutá individuálne.

6) PREPRAVNÉ, BALNÉ, POŠTOVNÉ

Objednaný tovar Vám zašleme ak nieje dohodnuté inak kuriérskou službou na dobierku. Zásielka môže byť zostavená z viacerých samostatných balíkov, rozhoduje celková váha a suma, balné núčtujeme. Všetky zásielky a balíky sú poistené.

 

-          Dobierka (kuriér) : objednaný tovar do 330 € / 15€

                                      objednaný tovar od 331€ - 500€ / 10€

                                      objednaný tovar nad 500€ ZDARMA

-          Doprava zadarmo pri objednávke nad 500,- € s DPH kuriérskou spoločnosťou, platí pri úhrade ceny tovaru vopred na náš účet.

-          Osobné prevziatie objednaného tovaru je možné po vzájomnej dohode.

 

Je možné zvoliť i iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky. Ostatné dodacie podmienky podľa dohody

 

7) CENOVÉ PODMIENKY

 Ceny výrobkov sú uvádzané vrátane DPH 20%

 

8) OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na www.anmar.sk. Prevádzkovateľ e-shopu je oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.anmar.sk  na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. 
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na anmar@anmar.sk alebo poštou na adresu ANMAR AM, Levická 579, Vráble, 952 01
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je ANMAR AM Vráble povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Nákupom, registráciou a prihlásením sa do pravidleného posielania noviniek v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete E-shopu svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, e-mailom alebo SMS správou. 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie e-mailom, alebo písomne oznámite na našu adresu.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s našou firmou, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od ANMAR AM Vráble vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných nami.


Údaje (informácie) poskytnuté v registračnom formulári sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj adresu doručenia.

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

-          Názov firmy

-          Telefón

-          E-mail

-          IČO

-          DIČ

-          Bankové spojenie

E-shop anmar.sk nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane, okrem vyššie uvedeným subjektom, nevyhnutne potrebným na vybavenie vašej objednávky. 

Ak sa stanete našim zákazníkom internetového obchodu (E-shopu), Váš súhlas dávate už pri zaregistrovaní sa na www.anmar.sk , že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú nami zhromažďované a používané. 

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný hneď nahlásiť našej spoločnosti. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje lehota 12 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním 
b) nesprávnym použitím výrobku 
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne 
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu predvádzky 
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, presný popis závady , vašu adresu a telefonický kontakt
4) priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru  faktúru alebo dodací list (záručný list)

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

 

10) POUŽÍVANIE MATERIÁLOV ZO STRÁNKY


Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, jeho častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia  ANMAR AM  zakázané. 
© ANMAR AM Vráble

11) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ a telefonických rozhovorov.

3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

5. Kupujúci (pred odoslaním objednávky) zaškrtnutím políčka, že súhlasil s obchodnými podmienkami súhlasí s tým, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Štátny dozorný a kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.:  +421 (0)37 7720 001     +421 (0)37 7720 034